این کتاب حاصل تلاش گروه شادیهای مذهبی و گروه آل کسا هست، برای خرید کتاب و سایر محصولات مرتبط به حدیث کسا، کلیک کنید.