ضبط شده از شبکه پویا

دوباره عطر اذان پیچید ? فضای کوچه معطر شد

میان خانه ی ما انگار ? فرشته چند برابر شد

اذان اشاره مسجدهاست ? به آسمان چراغانی

اذان پیام خداوند است ? برای دعوت مهمانی

مناره ها همه گل کردند ? به هر محله بهار آمد

وضو بگیر و مهیا شو ? دوباره وقت قرار آمد

 

جشن تکلیف دخترانه را باشکوه تر برگزار کنید، با فروشگاه تخصصی شادی های مذهبی