این رنگ امیزی با محاسبات ریاضی برای روزه اولی ها می تونه جالب باشه ?