آب زنيد راه را هين که نگار مي رسد
مژده دهيد باغ را بوي بهار مي رسد

راه دهيد يار را آن مه ده چهار را
کز رخ نوربخش او نور نثار مي رسد

چاک شدست آسمان غلغله ايست در جهان
عنبر و مشک مي دمد سنجق يار مي رسد

رونق باغ مي رسد چشم و چراغ مي رسد
غم به کناره مي رود مه به کنار مي رسد

تير روانه مي رود سوي نشانه مي رود
ما چه نشسته ايم پس شه ز شکار مي رسد

@shadihayemazhabi
@gallery_honari_sana