این صفحات رنگ آمیزی توسط گروه شادیهای مذهبی و با اجازه صاحب اثر تهیه شده

 منبع تصاویر :‌اینستاگرام خانم رضایی

دختر عزادار حسینی
دختر عزادار حسینی
پسر عزادار حسینی
پسر عزادار حسینی
عزادار حسینی
عزادار حسینی